Badania georadarowe na Ostrowie Tumskim
w Poznaniu

Lokalizacja: Kościół NMP, Ostrów Tumski, Poznań
Cel badań: Lokalizacja pozostałości dawnej zabudowy
 
Opis badań

Badanie zostało przeprowadzone we wnętrzu Kościoła NMP w Poznaniu. Na badanym terenie zostały wydzielone miejsca skanów podłużnych i poprzecznych z pominięciem obszarów niedostępnych dla georadaru, takich jak kolumny i ołtarz. Ogółem profilowaniami pokryto obszar wielkości 190 m2.


Ze względu na zasięg i rozdzielczość odczytu do pracy wykorzystano antenę ekranowaną o częstotliwości 250 MHz, dzięki której uzyskano odczyty do głębokości około 4m.

 


Siatka profili

Siatkę profili usytuowano względem płyt posadzki kościoła, w celu łatwej orientacji w trakcie wykonywania badań georadarowych oraz w trakcie ewentualnych prac archeologicznych. Dokładny plan posadzki wraz z naniesioną siatka profili przedstawia rysunek obok.

Profile zostały poddane procesowi obróbki sygnału (wzmocnienie względem odpowiednio dobranej krzywej, usunięcie szumu
koherentnego, filtrowanie środkowoprzepustowe, migracja, przekształcenie Hilbert'a), a następnie zintegrowane - tworząc bryłę przestrzenną. Dzięki temu uzyskano możliwość wykonania tzw. cięć czasowych czyli rzutów poziomy z wybranych głębokości. Zakresy głębokościowe rzutów dobrano pod kątem uwidocznienia anomalii. Każde cięcie czasowe przedstawiono w formie izolinii. Najciemniejsze miejsca reprezentują anomalie o największej amplitudzie sygnału. Zobrazowane w ten sposób kształty odwzorowują układ ewentualnych obiektów pod ziemią na danej głębokości.

 
Wyniki badań

Prezentowane wyniki przedstawiają układ anomalii powodowanych istnieniem podziemnych struktur. Niektóre z nich są pozostałościami po dawnej zabudowie. Prezentowane poniżej wyniki ukazują poszczególne cięcia czasowe.

 

Gazeta o badaniach 1, 2

 

Forum o nas

Focus o badaniach [PFD]