Georadar

(GPR - ground penetrating radar)

Niniejsza strona przybliża istotę działania metody georadarowej oraz zawiera informacje o:

- sposobie funkcjonowania georadaru,

- metodyce pomiaru georadarem,

- sposobie obróbki danych georadarowych i ich interpretacji

oraz

- przedstawia szerokie spektrum możliwości zastosowania tego urządzenia.

 

Ochrona środowiska

Przy pomocy georadaru można ustalić dokładne miejsce występowania mogilników i składowisk odpadów oraz głębokość, na jakiej się znajdują. Ponadto użycie georadaru daje możliwość określenia faktycznej geometrii składowisk odpadów, a po przetworzeniu danych można otrzymać ich trójwymiarowy model.


Płytka geologia

Metoda georadarowa pozwala na określanie głębokości i miąższości warstw, lokalizację złóż, określenie głębokości podłoża skalnego oraz badań litologicznych i hydrogeologicznych.


Badania inżynieryjne

Lokalizacja infrastruktury technicznej na podstawie map, które zawierają błędy rzędu kilku metrów, jest dość uciążliwa. Georadar jest w stanie dokładnie określić przebieg rur, kabli czy niezaznaczonych na współczesnej mapie fundamentów dawnych budynków.


Archeologia

Georadar jest bardzo czułą aparaturą – wykorzystującą zjawisko odbicia impulsów na granicach fizycznych różniących się wartościami stałej dielektrycznej i przewodności elektrycznej. Im kontrast między prędkością rozchodzenia się fali w obiekcie a prędkością rozchodzenia się fali w otaczającym ośrodku jest większy, tym wyraźniejszy odczyt otrzymamy . Możliwym jest więc znalezienie w ziemi obiektów drewnianych, kamiennych, glinianych czy metalowych.


Drogi i mosty

Georadar doskonale sprawdza się w badaniu podłoża w drogownictwie , np. w czasie projektowania wzmocnienia dróg. Badania pomagają dokładnie określić zasięg, głębokość i miąższość nasypów lub namułów oraz miejsce występowania dawnych fundamentów czy infrastruktury technicznej.


Inne

Zapewniamy Państwa, że możliwości wykorzystania georadaru są o wiele szersze, a wymienione powyżej dziedziny stanowią jedynie doskonały przykład uniwersalności zastosowań metody georadarowej.

 

Strona jest w trakcie ciągłego tworzenia, dlatego też prosimy odwiedzać nas regularnie.